ایستگاه هواشناسی

ایستگاه هواشناسی تاسیساتی است بر روی خشکی یا دریا که دارای ابزارها و امکاناتی برای مشاهدهٔ وضعیت جو زمین است و اطلاعاتی برای پیش بینی و مطالعهٔ آب‌وهوا و اقلیم فراهم می‌آورد. این اطلاعات شامل دما، فشار هوا، رطوبت، بارش، سرعت باد و جهت باد می‌باشد. اندازه گیری سرعت و جهت باد به گونه‌ای انجام می‌شود که تا حد امکان هیچ مانعی بر سر وزش باد نباشد و اندازه گیری دما و رطوبت به دور از تابش مستقیم نور خورشید انجام می‌گیرد.
ایستگاه هواشناسی ساحلی
ایستگاه هواشناسی ساحلی
ایستگاه هواشناسی جاده ای
ایستگاه هواشناسی جاده ای
ایستگاه هواشناسی دریایی
ایستگاه هواشناسی دریایی
بویه های خودکار
بویه های خودکار