ربات

ربات یک ماشین قابل برنامه ریزی توسط کامپیوتر می باشد که قالبا برای منظور خاصی طراحی و برنامه ریزی می شود. در زندگی آینده اکثر کارها و خدمات توسط ربات ها انجام خواهد پذیرفت به همین دلیل گسترش دانش و خدمات خود در استفاده از آنها باعث جلوگیری از عقب ماندگی جامعه و صنعت می گردد. گروه پارس پروژه های مختلفی در زمینه های گوناگون استفاده از ربات ها به سرانجام رسانیده است و دارای تجربه بالایی در زمینه طراحی و ساخت ربات های صنعتی می باشد.
PARS ENG GROUP
PARS ENG GROUP
قبل
بعدی
ربات بازرس خطوط برق
ربات بازرس خطوط برق
ربات آتش نشان
ربات آتش نشان
ربات بازرس آب های عمیق
ربات بازرس آب های عمیق
ربات چسبان آهن ربایی
ربات چسبان آهن ربایی