بویه

بویه ها، ایستگاه های شناوری هستند که در نزدیکی ساحل نصب می شوند و بصورت خودکار اطلاعات هواشناسی را جمع آوری و از طریق بستر مخابراتی بی سیم ارسال می کنند. استفاده از این بویه ها در مسیر عبور کشتی ها و تنگه ها از اهمین زیادی برخوردار می باشد زیرا با استفاده از داده های این سنسورها به هدایت کشتی های عبوری و یا پیش بینی جوی منطقه پرداخته می شود. گروه پارس با تجربه کارشناسان متخصص خود توانسته بویه های مختلفی را در کشور بومی سازی نماید.
PARS ENG GROUP
بویه موج نگار
بویه موج نگار
بویه مارکر
بویه مارکر
بویه خاص
بویه خاص