PARS ENG GROUP

دسته بندی

بویه ها

بویه ها، ایستگاه های شناوری هستند که در نزدیکی ساحل نصب می شوند و بصورت خودکار اطلاعات هواشناسی را جمع آوری و از طریق بستر مخابراتی بی سیم ارسال می کنند. استفاده از این بویه ها در مسیر عبور کشتی ها و تنگه ها از اهمین زیادی برخوردار می باشد زیرا با استفاده از داده های این سنسورها به هدایت کشتی های عبوری و یا پیش بینی جوی منطقه پرداخته می شود. گروه پارس با تجربه کارشناسان متخصص خود توانسته بویه های مختلفی را در کشور بومی سازی نماید.

در حال نمایش 3 نتیجه